Versnellingstafels Waterkwaliteit van start

‘Wereldkampioen Waterkwaliteit worden’

In 2018 becijferde het Planbureau voor de Leefomgeving dat de geplande maatregelen om de waterkwaliteit in Nederland te verbeteren waarschijnlijk niet gaan leiden tot het gewenste resultaat in 2027. Om over acht jaar toch te kunnen voldoen aan de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) gaat de Delta-aanpak Waterkwaliteit hieraan een extra impuls geven met drie bestuurlijke versnellingstafels.

De Delta-aanpak richt zich op alle belangrijke bronnen van waterverontreiniging: landbouw, stedelijk afvalwater en industrie. Binnen de Delta-aanpak werken Rijk, provincies, waterschappen, drinkwaterbedrijven en kennisinstituten samen om de gewenste versnelling aan te brengen en de doelstelling van de Europese Kaderrichtlijn Water in 2027 te halen. Er zijn drie zogenaamde versnellingstafels in het leven geroepen. Eén tafel richt zich op de landbouw, een ander op chemische stoffen en de derde op overige onderwerpen, zoals de nationale en regionale analyses van de KRW en de Omgevingswet. De drinkwatersector doet aan elk van de versnellingstafels mee. Annette Ottolini, algemeen directeur van Evides Waterbedrijf, vertegenwoordigt de drinkwaterbedrijven aan de tafel voor chemische stoffen.

Waterkwaliteit is topprioriteit

Annette Ottolini: “De waterkwaliteit is topprioriteit voor de drinkwatersector. Deze tafels onderstrepen de urgentie dat bestuurlijke afspraken voor waterkwaliteit op korte termijn nodig zijn, met als volgende stappen: daadwerkelijke uitvoering en monitoring.” De waterbedrijven in Nederland werken hard om schoon en veilig kraanwater te garanderen. Daarbij vragen mest, bestrijdingsmiddelen, medicijnresten en nieuwe, soms nog onbekende chemische stoffen voortdurend de aandacht. “De deelnemende partijen brengen bestaande en nieuwe kennis samen en maken die kennis (beter) toepasbaar in de praktijk. Door meer inzicht te krijgen in de waterkwaliteit en in de factoren die deze beïnvloeden, kunnen partijen – in samenhang – de juiste maatregelen nemen om de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater te verbeteren.”

‘Het gaat ons om schoon water’

Afspraken met harde handtekeningen

De versnellingstafels moeten – de naam zegt het al – het proces versnellen. “Ondanks de al behaalde successen, moeten we met elkaar een tandje bijzetten. Daarbij kijken alle deelnemers breder dan alleen naar de KRW-doelen, het gaat ons om schoon water!”, benadrukt Ottolini. “Gezamenlijk, via brancheorganisatie Vewin, pleiten wij al langer voor extra inzet om verbetering te realiseren. De Delta-aanpak Waterkwaliteit was een goede start, maar we zijn nu vooral blij met de toezegging van de minister van Infrastructuur en Waterstaat dat zij op het gebied van waterkwaliteit concrete afspraken wil maken. Afspraken met harde handtekeningen eronder. De minister wil ‘Wereldkampioen Waterkwaliteit’ worden. En bij die ambitie sluiten de drinkwaterbedrijven zich maar al te graag aan.”

‘Voor de drinkwatersector is waterkwaliteit prioriteit nummer één!’

Bekende knelpunten en nieuwe uitdagingen

Naast bekende knelpunten, zoals mest en bestrijdingsmiddelen, kampen we ook steeds meer met nieuwe uitdagingen op het gebied van medicijnresten en opkomende stoffen. Ottolini: “Omdat er tussen beide onderwerpen verschillen zijn in fase en tempo is de ‘stoffentafel’ in deze twee thema’s gesplitst. Zo bestaat er voor medicijnresten al een uitvoeringsprogramma. De afgelopen jaren is hard gewerkt om de zorg- en de watersector met elkaar te verbinden en vooral ook samen te bekijken welke acties nodig en zinvol zijn. Bij opkomende stoffen gaat het vooral over industriële stoffen. Ook op dat gebied zijn we gestart met een structurele aanpak en het opzetten van een uitvoeringsprogramma.” Zowel de zorgsector als de chemische industrie zijn hierbij betrokken. “De uitgangspunten van de aanpakken verschillen per aandachtsgebied, maar er zijn ook raakvlakken. Ik denk dan ook dat het nuttig is om op een gegeven moment te bekijken waar de aanpakken op elkaar kunnen aansluiten of waar we van elkaar kunnen leren.”

‘De sectoren zorg en chemische industrie zijn nauw betrokken’

Met resultaat

Evenals de overige drinkwaterbedrijven is Evides content als alle deelnemers zo snel mogelijk tot concrete bestuurlijke afspraken komen die daadwerkelijk de waterkwaliteit verbeteren. En als we erin slagen de knelpunten in de bronnen voor de drinkwaterproductie te reduceren. De gemaakte afspraken vormen de start. Vervolgens komt het aan op uitvoeren, handhaven, monitoren en daadwerkelijk effect. “Voor ons is artikel 7 van de KRW essentieel: de kwaliteit van de bronnen voor drinkwater moet beter, zodat de zuiveringsinspanning omlaag kan. Die situatie hebben we in Nederland nog niet bereikt. En daarvoor is deze gezamenlijke inspanning van harte welkom”, onderstreept Ottolini.

Kaderrichtlijn Water

De Kaderrichtlijn Water is sinds 2000 van kracht. Sindsdien is de oppervlakte- en grondwaterkwaliteit in grote delen van ons land sterk verbeterd. Maar het kan en moet sneller. Daarom startte recent de Delta-aanpak Waterkwaliteit, een onderzoeksprogramma waarin Rijk, provincies, waterschappen, drinkwaterbedrijven en de kennisinstituten Deltares, KWR, WUR en RIVM intensief samenwerken.


Naar volgend artikel >